ReadyPlanet.com


คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร


 

               

                สัญลักษณ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร คือภาพพระพิฆเณศวร์ สีประจำมหาวิทยาลัยคือ สีเขียวเวอริเดียน

 

               

                ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศิลปากร และ คณะมัณฑนศิลป์

 

เมื่อโรงเรียนศิลปากร ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ. 2486 ได้เปิดสอนเพียงคณะเดียว คือ คณะจิตรกรรมและประติมากรรม ต่อมาในปี พ.ศ. 2498 ได้ตั้ง คณะสถาปัตยกรรมไทย และโบราณคดี ตามลำดับ แต่เนื่องจากคณะ จิตรกรรมและประติมากรรม ในขณะนั้นมีวิชาการตกแต่ง (Decoration) อยู่ใน หลักสูตรด้วย และนักศึกษาที่จบการศึกษารุ่นแรกๆ บางคน ได้ออกไปทำงานทางด้านการตกแต่งภายในจนประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพ และสังคมไทยในขณะนั้นมีแนวโน้มต้องการผู้มีความรู้ความสามารถในสาขาวิชาการออกแบบตกแต่งมากขึ้น

ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งคณบดี คณะจิตรกรรมและประติมากรรม จึงได้หารือร่วมกับ ศาสตราจารย์ ม.จ.ยาใจ จิตรพงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ม.ร.ว. พูนสวาท กฤดากร และ ม.จ. เฉลิมสมัย กฤดากร ซึ่งเป็นข้าราชการในกรมศิลปากรด้วยกัน และกำลังสอนวิชาศิลปะการตกแต่งอยู่ในคณะจิตรกรรม ได้ร่วมกันจัดทำโครงการจัดตั้งคณะและหลักสูตรวิชามัณฑนศิลป์ขึ้น จนบรรลุผลสำเร็จเป็นคณะวิชาที่ 4 ของ มหาวิทยาลัย ศิลปากร โดยเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2499

ในปี พ.ศ. 2517 คณะมัณฑนศิลป์ได้ปรับปรุงหลักสูตร มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่อง ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร หลักสูตรฉบับปรับปรุงมีปรัชญาการศึกษาที่สำคัญคือ การจัดการศึกษาให้บัณฑิตเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพประยุกต์ศิลป์ และมี ความรู้ พื้นฐานด้านมนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์ควบคู่ไปด้วย ทั้งนี้เพื่อให้เป็น นักออกแบบงานศิลปะที่มีความคิดความรู้เกี่ยวกับสังคมมนุษย์กว้างขวาง และเป็นมนุษย์ สมบูรณ์

โครงสร้างหลักสูตรฉบับปรับปรุง แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มวิชา ได้แก่

1.กลุ่มวิชาพื้นฐานมนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์ นักศึกษาทุกคณะวิชาต้องศึกษา

2.กลุ่มวิชาพื้นฐานทางศิลปปฏิบัติและทฤษฎีศิลปะ นักศึกษาทุกสาขาวิชาใน คณะมัณฑนศิลป์ ต้องศึกษาเพื่อให้มีมาตรฐานทาง ศิลปะ ปฏิบัติและทฤษฎีศิลปะในระดับ เดียวกัน

3.กลุ่มวิชาเอกของสาขาวิชา เป็นกลุ่มวิชาที่สร้างความรู้ ความสามารถ ในวิชาชีพโดยตรง นักศึกษาในสาขาวิชานั้นๆ ต้องศึกษาให้ครบถ้วน

4.กลุ่มวิชาเลือก เป็นกลุ่มวิชาที่เสริมความรู้ในวิชาชีพให้กว้างขวาง และส่งเสริม ความสนใจ ความถนัดส่วนบุคคล ให้มีโอกาสพัฒนามากขึ้น

ในด้านการจัดการศึกษาได้เปลี่ยนมาใช้ระบบหน่วยกิต และยกเลิกการศึกษาระดับอนุปริญญาศิลปบัณฑิต (มัณฑนศิลป์) เหลือเพียงระดับปริญญาศิลปบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี ได้เพิ่มสาขาวิชาเป็น 4 สาขา ได้แก่

-สาขาวิชาออกแบบตกแต่งภายใน

-สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์

-สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์

-สาขาวิชา ประยุกต์ศิลปศึกษา

ในปี พ.ศ. 2529 คณะมัณฑนศิลป์ได้ปรับปรุงหลักสูตรอีกครั้ง โดยปรับปรุงวัตถุประสงค์และ เนื้อหาการเรียนการสอนของทุกสาขาวิชา และเพิ่มสาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา ทั้งนี้ ให้เป็นหลักสูตรที่มีความทันสมัย และตอบสนองความต้องการของสังคม และตลาดแรงงาน โครงสร้างหลักสูตรแบ่งเป็นกลุ่มวิชาเหมือนเดิม การจัดการศึกษาใช้ระบบหน่วยกิต และมีระดับปริญญาศิลปบัณฑิต

ในปี พ.ศ. 2537 มีการปรับปรุงหลักสูตรครั้งล่าสุดและใช้มาจนกระทั่งปัจจุบัน ปรับปรุงการเรียนการสอนรายวิชาแกนของคณะแยกตามสาขาวิชา โดยมีวัตถุประสงค์ให้บัณฑิตเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ในการสร้างสรรค์งานด้านมัณฑนศิลป์ เป็นผู้รอบรู้ มีทัศนคติอันดีงาม รู้จักคิดวินิจฉัย มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาตนเอง มีคุณธรรมและนำคุณประโยชน์มาสู่สังคม

คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดการเรียนการสอนในสาขาวิชาต่างๆ ดังต่อไปนี้

ปริญญาตรี หลักสูตรศิลปบัณฑิต (ศ.บ.)

-สาขาวิชาการออกแบบภายใน

-สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์

-สาขาวิชาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์

-สาขาวิชาสาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา

-สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา

-สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ

-สาขาวิชาออกแบบเครื่องแต่งกาย         

 

ปริญญาโท หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต(ศ.ม.)

-สาขาวิชาการออกแบบภายใน

-สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์

-สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา

-สาขาวิชาสาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา

 

สัญลักษณ์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร คือ ดอกจอก สีประจำคณะคือ สีส้ม

 

 

 

การสอบเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาบัณฑิต คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

เพื่อให้การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาคณะมัณฑนศิลป์ได้ตรงตามวัตถุประสงค์และปรัชญาในการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในด้านศิลปะและการออกแบบ คณะฯ จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์ให้มีวิชาเฉพาะเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษา ซึ่งสำนักงาน คณะกรรมการอุดมศึกษาไม่สามารถ ดำเนินการจัดสอบวิชาเฉพาะให้แก่นักเรียนที่ต้องการสมัครเข้าศึกษาในคณะมัณฑนศิลป์ตามต้องการได้ ดังนั้น คณะมัณฑนศิลป์จึงเห็นสมควรให้มีการสอบ รับตรง โดยกำหนดหลักเกณฑ์และรายละเอียดดังต่อไปนี้

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย ที่มี พระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข

2.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้าย ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า สำหรับผู้สมัครที่จบหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ ต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบกระทรวง ศึกษาธิการ ว่าด้วยการดำเนินงานการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญศึกษา

3.เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญ ที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

4.ต้องไม่มีความผิดปกติต่างๆ ที่คณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกฯ เห็นว่าจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและปฏิบัติงานในวิชาชีพ เช่น ตาบอดสีทั้งสองข้าง หูหนวกทั้งสองข้าง มีความพิการของมือ แขน หรือขา ทั้งสองข้าง

5.ต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยและมีที่พักอาศัยอยู่ในประเทศไทย หากปรากฏในภายหลังว่า ผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง จะถูกตัดสิทธิ์การสอบคัดเลือก หรือถอนสภาพจากการเป็นนักศึกษา ถึงแม้ว่าได้รับการส่งรายชื่อเข้ารับการศึกษาในคณะมัณฑนศิลป์แล้วก็ตาม

ขั้นตอนการสมัครสอบคัดเลือก

1.ให้ผู้สมัครเข้าสู่เวปไซต์ www.decentrance.su.ac.th ทำการ สมัครสอบ กับโปรแกรมการรับสมัคร กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน โดย ผู้สมัครต้องปฎิบัติดังนี้ คือ

1.1 ผู้สมัครต้องสมัครสอบวิชาบังคับ 3 วิชา ประกอบด้วย

วิชา 01 ภาษาและสังคม

วิชา 02 วิทย์และคณิต

วิชา 60 วาดเส้นมัณฑนศิลป์

                1.2 ให้ผู้สมัครเลือกสมัครสอบวิชาออกแบบของสาขาวิชา ซึ่งผู้สมัครประสงค์จะสมัครคัดเลือกรับตรงในรหัสวิชา 61 - 67 ตามจำนวนวิชาที่ประสงค์จะสอบคัดเลือกเข้าศึกษา และให้จัดลำดับสาขาวิชาที่ประสงค์สมัครคัดเลือก โดยเรียงลำดับตามความต้องการเข้า ศึกษาได้สูงสุด 7 ลำดับ ประกอบด้วย

                วิชา 61 ออกแบบภายใน

                วิชา 62 ออกแบบนิเทศศิลป์

วิชา 63 ออกแบบผลิตภัณฑ์

วิชา 64 ประยุกตศิลปศึกษา

วิชา 65 เครื่องเคลือบดินเผา

วิชา 66 ออกแบบเครื่องประดับ

วิชา 67 ออกแบบเครื่องแต่งกาย

1.3 ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องตรงกับความเป็นจริง ยืนยันการสมัคร สั่งพิมพ์ใบสมัครบนกระดาษขาว ขนาด A 4 ทั้งนี้ เมื่อการสมัครเสร็จสิ้นแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ ถ้าสมัครหลายครั้งด้วยข้อมูลของคนเดียวกัน ระบบจะทำการยกเลิกการสมัครที่ผ่านมาทั้งหมด และใช้การสมัครล่าสุด
1.4 โอนเงินค่าสมัครสอบตามหมายเลขบัญชีธนาคาร ที่กำหนด
1.5 ส่งเอกสารและหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์ หรือด้วย ตนเอง เอกสารที่ส่งถึงฝ่ายรับสมัครแล้ว ถือเป็นสิ้นสุดการสมัคร และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ ได้อีก กรณีที่ประสงค์จะเปลี่ยนแปลง การสมัคร ต้องเริ่มต้นขั้นตอนการสมัครตามข้อ 1.1 ใหม่ และ คณะมัณฑนศิลป์ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าสมัครสอบที่จัดส่งมาแล้ว
1.6 ผู้สมัครสามารถตรวจสอบสถานภาพการสมัครได้ทาง เว็บไซต์ www.decentrance.su.ac.th หลังจากส่งหลักฐานการสมัคร แล้ว 7 วัน

2.หลักฐานการสมัคร ผู้สมัครต้องส่งเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้

2.1 ใบสมัครที่กรอกข้อความในโปรแกรมการรับสมัครสมบูรณ์ ครบถ้วนแล้ว โดยสั่งพิมพ์ออกจากระบบ บนกระดาษขาว ขนาด A 4 ติดรูปถ่าย และลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อย

2.2 หลักฐานใบโอนเงินค่าสมัครสอบ (ฉบับที่ได้รับจาก ธนาคาร) พร้อมเขียนชื่อผู้สมัครและวิชาที่สมัครสอบลงในหลักฐานการโอนเงิน โดยให้ผู้สมัครถ่ายสำเนาเก็บไว้เป็นหลักฐานของตนเอง

2.3 เอกสารแสดงวุฒิการศึกษา (ปพ.1:4) หรือใบรับรองผล การศึกษา (ฉบับจริง)

2.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร (ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)

3. การส่งใบสมัคร ให้ผู้สมัครส่งใบสมัครที่ได้ดำเนินการสมัคร กับโปรแกรมการรับสมัครและเอกสารหลักฐานการสมัครสอบ โดย

3.1 ส่งทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียนด่วนพิเศษ (EMS) จ่าหน้าถึง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาโดยสอบรับตรง สำนักงาน เลขานุการ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ถนนหน้าพระลาน พระนคร กรุงเทพฯ 10200

3.2 ส่งด้วยตนเอง ได้ที่ สำนักงานเลขานุการคณะมัณฑนศิลป์ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร ถนนหน้าพระลาน พระนคร กรุงเทพ ฯ

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2221-5874

 ผู้ตั้งกระทู้ Admin :: วันที่ลงประกาศ 2010-08-14 19:19:54


[1]

ความคิดเห็นที่ 2 (3201111)

ลองโทรเช็คที่  0-2221-5874 ในเวลาราชการนะครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น ทีมงาน วันที่ตอบ 2010-09-07 19:29:47


ความคิดเห็นที่ 1 (3200835)
กระผมได้สมัครคณะมัณฑนศิลป์ทางinternet แล้ว แต่ในใยสมัครไม่มีตราสัญลักษณ์ของคณะมัณฑนศิลป์ จะส่งใบสมัครได้หรือไม่ครับ
ผู้แสดงความคิดเห็น ผู้สมัครใหม่ ปี 54 วันที่ตอบ 2010-09-06 20:51:53[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลCopyright © 2010 All Rights Reserved.